Đang Thực Hiện

328996 PHP fix and upgrade

I have a server running CentOS + BlueQuartz that the orginal version of php has been corupted and php needs up grade. I beleave bluequarts needs version 4 web site use version 5.2.9

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: server upgrade php, centos server running, fix server centos, centos upgrade, server upgrade, upgrade php centos, centos upgrade php, centos php upgrade, web centos, site site centos, centos php, php centos, upgrade server, upgrade php site web, upgrade web

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Arlington Hts, United States

ID dự án: #2074805

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

softwarehandyman

Need root/SSH access to your dedicated or virtual server. Thanks!

$45 USD trong 0 ngày
(61 Nhận xét)
5.2