Đã hoàn thành

131794 PHP Header/Footer Stripper

I need a quick-and-dirty php function, something like this:

//Strip Header string and Footer string if they exist

function trimmer (startString, endString, content) {

//if startString exists in the content, remove content up to the end of startString

// if endString exists in the content, remove all text from the start of endString to the end of the content

//return the content in the middle

}

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php function , php remove text, remove text php, php string remove, remove content, php remove string, php remove text string, php return, php footer, footer php, header footer php, exists php, string php, quick header, text header, php string, header footer, php header footer

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Denver, United States

Mã Dự Án: #1877963

Đã trao cho:

stvalentin

Can be done.

$18 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
5.2