Đang Thực Hiện

149560 Php Help

I need a php that takes a word say f6g5d4f6g68 and cuts it down so its only the first 8 letters and number.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php help, need php help

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895739