Đã hoàn thành

166367 remove popup on back-button

wwwdotfha-assistancedotorg

is the page which is generating back button popup

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: popup php, php popup

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1912560

Đã trao cho:

phpnetprosl

Please see PMB for bid details.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0