Đã hoàn thành

129979 Several things done to site

I need a few things done on my site.

1.) I need my cron jobs checked not working properly

2.) need a reciprocal link script removed from my site

3.) need heading tags to be added to each page wehn I post a product or new product is added via cron jobs

That is it!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: done, cron jobs php, post done, post jobs site, cron product, cron jobs, php cron jobs, things, link jobs site

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876147

Đã trao cho:

kvaza

Thanks,

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0