Đang Thực Hiện

144253 Shopping Cart Problem

OSC site has problem with SSL connection and completing transaction. Site is 3 yrs old -- no problems until now.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: problem problem, osc cart, ssl connection, problem connection, shopping cart problems, osc shopping, osc ssl, php connection problem, osc problem, cart problems, cart problem

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1890429

Đã trao cho:

manjeetsl

Thanks.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0