Đã hoàn thành

152175 Simple zipcode script

We need a simple zipcode script. in an [url removed, login to view] we must fill a dbase with zipcodes.

Visitors must be able to search their zipcode and will be displayed in the main [url removed, login to view]

More details in the attachments

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: admin php simple, simple admin html, simple search script, html script search, script zipcode, simple html admin, need index simple, php script zipcodes, fill script, zipcode, script visitors, php search zipcode, zipcode search, simple html search script, simple html script, simple admin php, php zipcode search

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Den Haag, Netherlands

Mã Dự Án: #1898356

Đã trao cho:

usuf001

can be done now. PHP+Ajax in frontend

$25 USD trong 1 ngày
(368 Đánh Giá)
6.2