Đang Thực Hiện

151769 A B C Track B

Site A has a link that points to Site B

Site B Simply Redirects to Site C

Site C echo's the HTTP_REFERRER as Site A

How can I instead echo the HTTP_REFERRER as Site B (The true referer)

Any help would be most appreciated.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: a b, b, link track, php link referer, referer php, php track referer, php referer, referer redirects

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét )

Mã Dự Án: #1897950