Đang Thực Hiện

141298 troubleshoot Undefined offset

I have a script getting an undefined offset error, even with error_reporting(E_NONE).

The script is:

[url removed, login to view]

A quick $15 to anyone who can make this script NEVER spit out an error. Thanks!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: troubleshoot, php troubleshoot script, php troubleshoot

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Denver, United States

Mã Dự Án: #1887473

Đã trao cho:

dolboeb

5minutework.

$15 USD trong 0 ngày
(50 Đánh Giá)
6.1