Đang Thực Hiện

127707 Web Designer NeedI

I need a web designer to finish up a one page web site and that a programmer left hanging and I need it done right now

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: web designer page, php web designer, page web designer, need web page designer, need site web designer, finish web page, programmer left, web designer php, web programmer designer, web designer need, need php web designer, web designer programmer

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873875

Đã trao cho:

mspl

As discussed.

$100 USD trong 1 ngày
(316 Đánh Giá)
7.8