Đang Thực Hiện

156029 you tube clone site

seeking some one to do a you tube clone site for me, need asap, must work like actual you tube site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: clone site, need clone site, php clone site, clone site php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902214

Đã trao cho:

jeanlv

I have the clone! Ready to go sir!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0