Đã hoàn thành

5741 Build a BitTorrent server

Please build up a BitTorrent server (BitTorrent tracker server & web server) Please develop it on your server until BitTorrent server will be completed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, PHP, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: build a server, build web server, server web, build server, server build, tracker web server

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) SF, United States

ID dự án: #1756610

Được trao cho:

astoicasl

Please view PMB for details.

$170 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0