Đang Thực Hiện

132377 Cre oscommerce product_info

I have a cre oscommerce and i would like to show the products in the product_info page...

just like in this website [url removed, login to view]

and be able to zoom too

ill pay after the job is finish

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: zoom info, asp zoom, oscommerce asp website, product zoom, asp website oscommerce, oscommerce product info page, oscommerce finish, oscommerce shoes, oscommerce product info, ill pay, zoom oscommerce, oscommerce show products, oscommerce product page, oscommerce cre, product info page cre, show products oscommerce, oscommerce product, product info oscommerce, asp oscommerce, soniweb, product info page oscommerce, oscommerce zoom, php info asp page, oscommerce asp

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Laramie, Ireland

Mã Dự Án: #1878548