Đã Đóng

DATABASE WEB BASED PROJECT

ONLINE BASED RESTAURANT MENU

ADMIN-MENU, REPORTS

CLIENT-ORDERS, REPORTS

Kĩ năng: Adobe Flash, ASP, Thiết kế đồ họa, JavaScript, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) LA JOLLA, United States

ID dự án: #2465