Đã Hủy

I'm a developer seeking projects

Not a real project. IT has been cancelled.

Kỹ năng: ASP, Javascript, PHP, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem thêm: a developer, it projects, been, real asp, seeking asp developer, developer project, developer seeking, seeking projects, projects asp, php developer project, project developer, projects project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) FBD, India

Mã Dự Án: #2837