Đang Thực Hiện

162167 PM Mass Messenger

I need a program that is already made to send mass(many users) PMs to vBulletin forums(without access to DB).

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, Oracle, PHP

Xem thêm: vbulletin forums users, vbulletin asp, send vbulletin, asp messenger, messenger asp, vbulletin send users, send pms vbulletin, send messenger, vbulletin send, vbulletin send pms

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

Mã Dự Án: #1908356