Đang Thực Hiện

125848 oscommerce data transfer

i need the customer infomation and orders to be copy from one oscommerce to another. please give me a price and how long it will take. thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Nhập liệu, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: data transfer, oscommerce transfer, transfer asp php, oscommerce orders php, oscommerce customer orders, customer data oscommerce, oscommerce customer price, data transfer php, oscommerce copy, oscommerce data, copy data oscommerce, oscommerce orders, oscommerce customer data, copy oscommerce, asp oscommerce, transfer oscommerce, oscommerce asp

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) san francisco,

ID dự án: #1872015