Đang Thực Hiện

156131 PHP/XML Programmer

I need a programmer who can do specific tasks or projects for me regularly but not on a full time bases. Tasks will range from updating and improving my current price comparison website to creating XML files for my clients.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: programmer xml, price programmer website, php website programmer, comparison price programmer, price php website, current php projects, xml files, need full time programmer, projects php xml, php xml programmer, php time range comparison, full xml website, xml programmer, xml price comparison, xml php projects, projects xml, php programmer price, php price comparison website, comparison website programmer, comparison time php, comparison price php, comparison php, php comparison, xml projects, php programmer tasks

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Pretoria, South Africa

Mã Dự Án: #1902316

Đã trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$15 USD trong 1 ngày
(651 Đánh Giá)
8.1