Đang Thực Hiện

120484 redo php/mysql script for sql

I have menu generating script written in PHP/MySQL. this has to be rewritten in PHP/MSSQL or ASP/MSSQL. so script exists, only this is to redo for MSSQL database. it is urgent project will be started within a day or two. if you are available, plz bid. if not, don't.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CSS, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: urgent mysql, redo, mysql mssql, mssql mysql, mysql mssql script, php mysql asp mssql, sql script mysql, php sql script project, mysql urgent, mssql php, project asp script, php mysql bid, asp project mysql, asp mysql database, php mysql asp sql, php asp database, mssql mysql php script, asp php mysql, php mysql project database, mssql mysql php, bid php mysql, mssql script mysql, sql day, redo php, php mysql project bid

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1866648