Đang Thực Hiện

140832 Video Share Changes 5

Video Share site, requires text changes to script.

Small changes on several pages.

A word document is available to complete correctly.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CMS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: share, asp changes, asp small script, text video script, small text changes, changes asp site, share pages, small video site, share video site, asp video, video share script php, text video php, script share, video script small, php small video script, video share, small video script, text changes, share video script, share video, php video share, share script

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1887007

Đã trao cho:

workflowsl

Ready to start!

$75 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0