Đang Thực Hiện

MySQL -> Excel convertor

Looking for a very well done project.

I need a MySQL dump -> Excel converter.

Dump must be converted to *.xml file (opening with any version of Excel).

OS: Windows95 and greater.

Kĩ năng: Lập trình C, Delphi, PHP, Màn hình Windows, XML

Xem nhiều hơn: php to excel converter, excel &, excel convertor mysql, n excel, xml excel, Mysql, GT, excel\ , excel, excel c#, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, excel file mysql, converted mysql, xml file excel, looking mysql, dump xml, xml excel converter, mysql converted, excel converted, xml mysql php, xml mysql dump, need excel project, excel xml project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Weathersfield, United States

ID dự án: #47007