Đã Đóng

NewsTicker Clone

Hi guys,

I want an internet-based NewsTicker software as same as this one:

[url removed, login to view]

Please bid only if you can do this.

Ask questions if there's any.

Kĩ năng: Lập trình C, PHP, Visual Basic, Thiết kế trang web, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: ask questions, want clone, guys, ask clone, questions clone, exe based software, exe exe, newsticker, exe software, clone internet, clone bid, clone com, bid clone, can clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Arizona, United States

ID dự án: #24653