Đã Đóng

Quick CLONE Needec ( Links provided)

Hello,

I need a clone of [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

I just need these generators made ASAP. First person who can do it tonight shall win. I have a template to put the html into. Please have Yahoo.

Kỹ năng: Lập trình C, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: yahoo clone php, clone html php, 35768 template, can quick, php clone yahoo, template provided, html quick page, links php, links asap, template yahoo, quick html template, links clone, generators, php quick, links html, clone links, template php myspace, yahoo links, uk links, quick html, provided, php links, need myspace clone, clone myspace php, html yahoo clone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) shin, Andorra

Mã Dự Án: #35768