Đã Hủy

web clone

Friendster/tribe clone. full feature with some customizations. we prefer bug free and ready to go script.

Kĩ năng: Lập trình C, Java, PHP

Xem nhiều hơn: web go, web free, web script, clone, bug web, synetus, free friendster clone php script, full web, full clone, script web, php customizations, php web script, full clone php, free script clone, free clone script, free clone php, clone web script, web ready script, free friendster php script, script clone web, php tribe clone, friendster clone script web, bug clone script, bug clone, friendster clone php script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #26634