Đã Đóng

Anti cheat client

online gaming - anticheat client development.

Anti-Cheat System, it will be a client (software) that users will download, register, login and use to detect hacks and other cheating mechanisms

Eg: esea client

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, PHP

Xem nhiều hơn: gaming software development, gaming programming, anti cheat client development, gaming development, hacks, cheat, anticheat, anti-cheat, anti, php anti, php detect system, client client, esea client cheat, login client, cheat esea client, php programming login system, anti cheat esea, esea cheat client, php anti cheat system, cheat esea, detect cheat, client anti cheat, esea cheat, client software, php gaming login system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1730966

2 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

dhavaljadia

Please check pm.

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
INrzP425U

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0