Đã Đóng

authpuppy or wifidog with paypal

I would like to add paypal to the front of authpuppy or wifidog captival portal both were write on PHP, C++, C

so custtomer can sign on the front page here is the link of the captival portal hostspot [url removed, login to view]

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Linux, PHP

Xem nhiều hơn: authpuppy wifidog, authpuppy, wifidog authpuppy, authpuppy demo, wifidog paypal, authpuppy paypal, authpuppy php, php authpuppy, programming org, authpuppy add paypal, paypal here, hostspot php, paypal demo, php paypal demo, can write paypal php, paypal programming, sign page paypal, paypal sign, php paypal portal, php link paypal, paypal paypal, add paypal, php paypal programming, php add paypal, sign paypal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1641588

2 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

marknick

PLEASE CHECK PMB

$190 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Hr8m0H5FI

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0