Đã hoàn thành

164969 Flickr Messenger

I need a script/program that will run on Windows and do the following:

1. Login to [url removed, login to view] with user/pass I define

2. Go to [url removed, login to view] and search with term I define

3. Go through search results and go to each users profile in the results and go to "Send FlickrMail" and send a message that I will supply to the users.

4. Print results.

Please ask any questions in the message board before bidding. I need this done quickly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Java, PHP, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programming define, define programming, define c programming, c programming define, flickr, profile user windows, send message messenger, windows script programming, php send message program, flickr search program, script send messenger message, print script program, supply board, flickr php script, print search results php, messenger script php, login messenger, flickr script, php messenger script, messenger login, bidding messenger, script messenger php, print pass, login users profile script, windows print script

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) tallahassee, United States

ID dự án: #1911160

Được trao cho:

$125 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
5.2