Đang Thực Hiện

Force VC++2005 runtime ver4053 in make file based build.

I am building a "makefile" using "nmake" command in Visul Studio 2005 command prompt.

By deafult , it links with VC++ Runtime version [url removed, login to view] to build the outputs. Instead of it I want to force VC++ Runtime version as 8.0.50727.4053.

Here the make file Attached.

To do compilation I can share my desktop.

Kỹ năng: Lập trình C, Kĩ thuật, Microsoft, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: VC++, runtime, force file, php file share, file attached

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #3472264

Đã trao cho:

qgrabber

See private message.

$17 USD trong 14 ngày
(61 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $221 cho công việc này

gmit2

See private message.

$425 USD trong 14 ngày
(86 Đánh Giá)
7.7