Đã Đóng

licence key interface for dll's needed

I have 2 ex4/dll's an need a licence key interface that will activate the software from my server. the key should only be needed to be inserted once.

Kỹ năng: Lập trình C, PHP

Xem thêm: s programming, key programming software, interface programming, key programming, licence, ex4, dll, programming interface, dll ex4, dll interface, programming ex4, metatrader dll interface, licence key php, key licence php pro bid, ex4, domain key cpanel server, ex4 dll, dll php, interface php web server, key dns server, php licence key, ex4 software, setting domain key mail server, server interface, key licence script

Về Bên Thuê:
( 125 nhận xét ) New York, Canada

Mã Dự Án: #1749974

5 freelancer đang chào giá trung bình $449 cho công việc này

gellin

I have done this on many occasions in C\C++\C#. Details in PMB.

$250 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
4.9
repairman4

I have the product you want.

$295 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.6
fxstats

Ready to start

$250 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
Ae326rPNQ

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dditchev

This is piece of cake.

$700 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0