Đang Thực Hiện

205852 Myspace OCR Bots

I'm looking for an optical Captcha Reading bot, it should be able to identify the captcha on myspace. I will not consider bids without PMS. Please describe what it can do in the PM. I will also consider partnerships (I made seven figures with myspace last year) so i'm no small fry.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Nhiệt hạch lạnh, Delphi, MySQL, PHP

Xem thêm: partnerships, captcha identify, identify captcha, captcha reading php, captcha php ocr, ocr captcha myspace, captcha bids, bot programming ocr, myspace php bot, myspace ocr bots, ocr php php, ocr bot programming, bots ocr, bot ocr captcha, programming myspace bot, php captcha reading, optical reading, ocr captcha bot, myspace captcha php, captcha small, captcha programming, bot bots, php reading captcha, programming php ocr, bot ocr

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) auburn, United States

Mã Dự Án: #1952077