Đang Thực Hiện

Shipping System NEEDED

Hello,

We are in need of a shipping system programmer.

Please contact us for further details on this project.

Kỹ năng: Lập trình C, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: system needed, project system programming, project shipping, system programmer, shipping project, update contact details project, shipping php system, need system programmer, project vba programmer, contact center project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1632534

2 freelancer đang chào giá trung bình £845 cho công việc này

daccitodc

=====Lets Start=====

£900 GBP trong 35 ngày
(19 Đánh Giá)
5.6
yeindia2012

Greetings from Green Communication!!!

£790 GBP trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0