Đang Thực Hiện

128205 Solr/Lucene

I need some work done on Solr/Lucene. Use the private message board to discuss the details. You must have experience with Solr/Lucene. Thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: lucene, lucene c#, wiresl, php solr, solr php, lucene solr, solr lucene, lucene php, php lucene

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874373