Đang Thực Hiện

120921 Solr/Lucene

I need some help with a small Solr/Lucene project. Please contact me via the private message board to discuss it. Thank you.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, JSP, PHP, Python

Xem thêm: lucene, lucene c#, wiresl, php solr, solr php, lucene solr, small php message board, solr lucene, lucene php, php lucene

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1867087

Đã trao cho:

piasoft

Only for formating JSON results, as discussed.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0