Đang Thực Hiện

137 video blog site

see attached I need the first working, bug free version (prototype) for $75.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programming blog, php video blog, need video blog, free blog site, programming bug, video prototype, video blog, video blog site

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1751005