Đang Thực Hiện

149746 xzeroscript modification

Hi,

I bought xzeroscript. currently anyone can post

ad but I only want to allow the registered users.

Also want a userpannel/admin where the user can modify their ad, admin can delete&modify the user ads.

Hope it is clear.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP

Xem thêm: ads cms, cms ads, modification ads, admin modification, xzeroscript modification, post modification, xzeroscript, cms modification

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895925