Đang Thực Hiện

147299 create CMS

Project is about creating CMS program, with which customer can design, admin and upload images freely.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: create customer, create design program, php create cms, cms upload images, upload cms, creating cms, upload create images, upload images cms, create cms, create cms php, cms upload

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Oldenburg, Germany

Mã Dự Án: #1893478

Đã trao cho:

valantsl

Can be done. Thank you

$150 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0