Đang Thực Hiện

149444 css restyling

move login bar position

fix size of banner

colour restyle

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem thêm: restyle, php login css, css fix size, bar css, css bar, fix bar css, colour css, fix position css, css size, fix banner css, login bar, login css, css position, move css php, banner css, css fix position, position fix, css position fix, css login

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) pmb, South Africa

Mã Dự Án: #1895623

Đã trao cho:

superyetkin

It will be a pleasure for me to work for you

$11 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.5