Đang Thực Hiện

120670 CSS Template Port

Port existing css and graphics in Pligg 9.1 to Meneame. Pligg is based on Meneame so the file structure is similar. I'm really looking for an 'ace' css programmer who is comfortable working with php.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: port, ACE, pligg css, pligg template css, structure template, css template programmer, pligg similar, php css graphics, port css, php css programmer, meneame, css structure, css graphics, css css, css port, template pligg, pligg programmer, working pligg, graphics css, css programmer, css template, port template, port php, pligg php, pligg template

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1866834

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

domybestsl

Can be done.

$500 USD trong 15 ngày
(25 Nhận xét)
5.1