Đang Thực Hiện

151721 little community framework

want a community framework

just needs these basics:

user should be able to sign up/login/logout

user schould be able to open a group

user should be able to post in an existing group

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: little an, framework c, framework php login, php css framework, open community, php login logout sign

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) munich, Germany

ID dự án: #1897902