Đã hoàn thành

117165 Need someone who has worked wi

Need someone who has worked with Webscribble's Web Date product and can do customisation.

I am looking for someone to rewrite the profile page. What i am looking for a swingers profile page. the member will have one profile but it will tell about him and her.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: wi web, wi, web wi, has, rewrite css, need someone rewrite, product customisation, worked web, web date webscribble, worked, webscribble

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Sheridan, United States

Mã Dự Án: #1863332

Đã trao cho:

karolisgie

can do

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0