Đang Thực Hiện

130264 Oscommerce tweaks

Make some tweaks to an existing oscommerce website to make it more search engine freindly and add some addiotanl pages.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: css tweaks, websuperstar, php tweaks, existing oscommerce, add oscommerce existing website, oscommerce engine, oscommerce existing website, oscommerce tweaks, oscommerce add pages, add search oscommerce, tweaks, oscommerce css, css oscommerce, website tweaks

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1876432