Đang Thực Hiện

166025 Replace HTML form with IFRAME

Replace HTML form on PHP site, at wwwdotpaymentreliefmortgagedotcom with an IFRAME. Keep the site visually the same.

IFrame code is <iframe src="[url removed, login to view];n=203;c=313717;s=6028;x=7936;f=200709061440090;u=j;z=TIMESTAMP;&color_bg=FFFFFF&color_bd=FFFFFF;" width="548" height="504" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, PHP

Xem thêm: scrolling php code, timestamp, replace, r j, iframe, php html form, 504, html form code, html site iframe, replace css, css iframe, 203, form css php, iframe html, iframe css, php replace html, iframe html code, html iframe, form css php form, php php iframe, php iframe replace, iframe replace, php html replace, replace iframe, html r

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1912217

Đã trao cho:

zahmaci

i can start right now... Regards,

$15 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8