Đã hoàn thành

528490 Single PHP page with a form

I need coded a single PHP page with a form per attached screenshot.

Code in PHP-5, HTML-5, CSS-3 and SEO friendly.

Min 5 yrs experience is desired.

Any questions, please post on the PB.

I would read realistic bids only.

I am looking for long term relationship with experienced PHP & MySQL coder to develop websites.

Tnx

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem thêm: html 5 css 3, form html 5, php html 5 css, single css, css min, mysql php single page, single form, single php, css single, php seo friendly, php post php page, html mysql form, single html page, php screenshot html page, screenshot html page php, php css mysql, form need develop, min yrs, css screenshot php, html form seo friendly, php page css, screenshot page, seo php mysql, php mysql seo, form php page

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #2274431

Đã trao cho:

kevalthacker

Hello Sir,Please Check PMB.!!

$25 USD trong 0 ngày
(35 Đánh Giá)
3.7