Đang Thực Hiện

165205 website evelopment

looking to create an ecommerce website. we will give the design, the way we want to do it. tools : shopping cart, admin part, cvs upload, customer part.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: create an ecommerce website, php cvs, evelopment, ecommerce website upload, design CVS, create cvs, css website cart, ecommerce customer upload

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1911396