Đang Thực Hiện

136474 Networking site

Would you be able to build a site similar to facebook? We are looking for you.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu, MySQL, PHP

Xem thêm: networking site php, similar site facebook, build site facebook, php networking site, data entry networking, site similar facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Austin,

Mã Dự Án: #1882646