Đã hoàn thành

129694 php/MYSQL intergation

I have to integrate an ajax private messaging + chat script on my existing database

Mission :

- altering mysql database and adding tables+fields

the scripts have their own database structure, i want to integrate them on my existing database

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql structure, ajax entry php, mysql chat script, ajax chat php, private messaging, larbysl, script php data, integrate existing database, php ajax structure, messaging script php, php mysql entry, ajax chat script, private messaging script php, chat mysql, php mysql chat script, mysql database scripts, php existing chat, ajax php mysql chat, mysql data tables, chat php ajax mysql, php data entry mysql, php ajax existing mysql database, php ajax chat, mysql entry, chat script ajax

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1875862

Được trao cho:

wincent

ok, i think its easy for me.

$150 USD trong 3 ngày
(84 Đánh Giá)
6.1