Đã hoàn thành

UK English word List

Need UK English words plain text file to be used with a spell checker. Please respond with # of words and cost.

## Deliverables

Dictionary should be 25,000 or more words. 1 word per line. Dictionary will be verified.

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, SQL

Xem nhiều hơn: english to english dictionary, dictionary english to english, dictionary english english, uk list, dictionary word list, list english words, word dictionary, list words, english line, word list, text file english dictionary, plain text english word list, cost engineering, text english engineering, php dictionary, english dictionary words text file, spell checker php, dictionary text file, english dictionary text file, text dictionary file

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

ID dự án: #2831840

Được trao cho:

shaikjawad

See private message.

$7 USD trong 14 ngày
(2 Đánh Giá)
0.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

mikaeljvw

See private message.

$29.75 USD trong 14 ngày
(13 Nhận xét)
5.2
kunaljohar

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(17 Nhận xét)
3.2
karthickvw

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(21 Nhận xét)
3.2
simonloader

See private message.

$8.5 USD trong 14 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
lpjtechnologies

See private message.

$63.75 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vw168910vw

See private message.

$43.35 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
oldtimervw

See private message.

$59.5 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
markkluth

See private message.

$225.25 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0