Đã Đóng

Gifts (160674)

Hybrid of sites: [url removed, login to view] and [url removed, login to view] .

Clear description here - [url removed, login to view]

## Deliverables

any way

## Platform

Linux

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: cfm linux, gifts com, gifts

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zaporozhye, Ukraine

ID dự án: #3237196