Đã Đóng

Pervasive DDF needed

I have a set of pervasive files, (TBL, UPD, DAT)

I need to access the data using ODBC driver, but I need de DDF files, ( including current index structure)

I can send you the pervasive files zipped.

## Deliverables

DDF files which I will install and check if they are correct ( using a program for updating data).

## Platform

pervasive sql 2000i

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, SQL

Xem nhiều hơn: index data structure, sql odbc, pervasive sql, ddf, tbl, index files data structure, pervasive dat files, odbc access, updating access files, upd, pervasive dat, odbc access sql, access sql odbc, access odbc, access sql data set, odbc program, php odbc, php access odbc

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mexico

ID dự án: #3344210