Đang Thực Hiện

126776 Finish Web Site started by ano

The project is to finish a website started by another coder. Please see word doc for details.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: coder web, web doc, finish, finish details, finish web site, web coder, finish php website, started, finish flash site, finish project flash, finish flash website, flash finish

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Kingston, Jamaica

Mã Dự Án: #1872943